Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

       

 

przy Publicznej Szkole Podstawowej

im. Josepha von Eichendorffa  w Walcach

 

ustalony na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

 

                      (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami)

 

 

                                       

                                                            § 1

 

 1.   Rada Rodziców, zwana dalej Radą, jest społecznym organem władzy w szkole  

       reprezentującym ogół rodziców uczniów uczęszczających do szkoły.

 

2.   W skład Rady wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych

      w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

 

3.   Wybory do Rady przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców

      w każdym roku szkolnym.

 

4.   W wyborach, o których mowa w ust. 3, jednego ucznia reprezentuje

      jeden rodzic.

 

                                                             § 2

 

1.      Rada może występować do dyrektora i innych organów szkoły,

         organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór

        pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 

2.      Szczegółowy zakres kompetencji Rady obejmuje:

       1) uchwalanie w porozumieniu  Radą Pedagogiczną:

 a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści

     i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,   

     realizowanego przez nauczycieli,

 b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych

     uczniów oraz potrzeb szkoły, obejmującego wszystkie treści

     i działania o charakterze profilaktycznym skierowanie do uczniów,

     nauczycieli  i rodziców;     

       2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności

           kształcenia lub wychowania szkoły, o którym mowa w art. 34  

           ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;

       3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego

           przez Dyrektora Szkoły.

 

                                                      § 3

 

1.  Rada działa za pomocą swoich organów, którymi są:

     1) rady oddziałowe,

     2) Przewodniczący Rady,

     3) Prezydium Rady,

 

2.  W skład Rady i jej ogólnoszkolnych organów wchodzą wyłącznie

     rodzice uczniów szkoły a w skład rad oddziałowych - wyłącznie

     rodzice uczniów danych klas.

 

                                                       § 4

 

1.  Rada działa na zebraniach. Zebranie Rady może podejmować

     uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej właściwości.

 

2.  Do wyłącznej właściwości zebrania Rady należy:

     1) wybór prezydium Rady,

     2) występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,

     3) określenie zasad wydatkowania środków  Rady,

     4) rozwiązanie Rady.

                                                        § 5

 

1. W zebraniach Rady, z głosem doradczym, może brać

    udział Dyrektor Szkoły.

 

2. Przewodniczący Rady może, za zgodą lub na wniosek członków Rady,

    zapraszać inne osoby do udziału w zebraniach.

 

                                                         § 6

 

1. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez

    niego członek Rady, z własnej inicjatywy oraz na wniosek

    1/3 rad oddziałowych lub Dyrektora Szkoły.

 

2. Zebrania Rady zwołuje się co najmniej 4 razy w roku szkolnym,

    w tym pierwsze we wrześniu każdego roku.

 

3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania

    zawiadamia się członków Rady oraz Dyrektora, w sposób

    zwyczajowo przyjęty w szkole, na 7 dni przed planowanym

    terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego

    na 3 dni przed terminem.

 

                                                       § 7

 

    Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący

    lub upoważniony przez niego członek Rady.

 

                                                       § 8

 

1. Po otwarciu zebrania, a przed zatwierdzeniem proponowanego

    porządku, projekt porządku zebrania Rady może być uzupełniony

    o propozycje zgłaszane przez członków Rady oraz Dyrektora Szkoły.

 

2. Ta sama propozycja nie może być zgłaszana więcej niż jeden raz

    na jednym zebraniu.

 

                                                        § 9

 

1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów osób

    uczestniczących w zebraniu, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

2. Uchwała o rozwiązaniu Rady podejmowana jest bezwzględną 

    większością głosów.

 

3. Zwykła większość jest to taka liczba głosów „ za”, która przewyższa

    co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”.

    Pomijane są głosy „wstrzymujące się”.

 

4. Bezwzględna większość jest to taka liczba głosów „ za”,

    która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów

    „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

 

                                                  § 10

 

1. Uchwały Rady, zastrzeżeniem ust. 3, są podejmowane

    w głosowaniu jawnym.

 

2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez

    podniesienie ręki. Głosowanie jawne przeprowadza osoba

    przewodnicząca zebraniu.

 

3. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym,

    po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie

    tajności głosowania.

 

4. W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują kartami

    do głosowania przygotowanymi przez osobę prowadzącą zebranie.

    Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna,

    wybierana spośród członków Rady.

 

                                                 § 11

 

1. Rada dokumentuje zebrania i podejmowane podczas zebrań

    czynności w formie protokołu lub odrębnych dokumentów.

 

2. Protokół zebrania Rady powinien zawierać:

    a) numer, datę i miejsce zebrania,

    b) listę osób obecnych podczas zebrania,

    c) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

    d) zatwierdzony porządek obrad,

    e) przebieg obrad, streszczenie wystąpień oraz wnioski,

    f) treść podjętych uchwał,

   g) podpisy przewodniczącego i protokolanta.

 

3. Zebrania Rady numeruje się cyframi arabskimi a uchwały Rady rzymskimi.

    Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku szkolnego.

 

                                                § 12

 

1. Uchwały sporządzane w formie odrębnych dokumentów,

    to propozycje dotyczące:

    a) regulaminu lub zmiany regulaminu,

    b) wystąpienia z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,

    c) rozwiązania Rady.

 

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 powinny zawierać w szczególności:

    a) tytuł uchwały,

    b) podstawę prawną,

    c) tekst uchwały,

    d) podpis Przewodniczącego.

 

3. Rada może postanowić o sporządzeniu uchwały w formie odrębnego

    dokumentu także w innych przypadkach.

 

                                                  § 13

 

    Rada oddziałowa reprezentuje rodziców uczniów klasy w Radzie

    na zasadach wynikających z regulaminu, a ponadto może występować,

    w porozumieniu z wychowawcą uczniów klasy z wnioskami do Dyrektora

    oraz nauczycieli w innych sprawach istotnych dla klasy, w granicach

    statutowych kompetencji Rady.

 

 

                                                   § 14

 

1. Rodzice uczniów klasy na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym

    wybierają spośród siebie radę klasy, w skład której wchodzą od 3-5 osób

    w zależności od liczebności klasy.

 

2. Kadencja rady klasy trwa rok do wyboru nowej rady w kolejnym roku szkolnym.

 

3. W razie ustania członkowstwa  w radzie oddziałowej przed upływem kadencji

    wskutek utraty prawa wybieralności lub rezygnacji, rodzice na najbliższym

    zebraniu przeprowadzają wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.

 

4. Wszystkie głosowania związane z wyborem rady oddziałowej są jawne,

    a o wyborze decyduje zwykła większość głosów.

 

                                                 § 15

 

1. Praca Rady oddziałowej jest zespołowa.

 

2. Rada oddziałowa w szczególności:

    a) reprezentuje rodziców uczniów klasy i radę klasy wobec innych podmiotów,

    b) utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów klasy,

    c) dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady oddziałowej,

    d) zwołuje w miarę potrzeby, w tym na wniosek wychowawcy uczniów klasy,

        posiedzenia Rady klasy.

 

                                                 § 16

 

1. Pracami Rady kieruje Prezydium wybierane wśród wszystkich członków

    Rady w głosowaniu tajnym według kolejności otrzymanej liczby głosów.

 

2. Osoby kandydujące do wyboru może zgłosić członek Rady, w liczbie

    nie przekraczającej pełnego składu Prezydium. Warunkiem przyjęcia

    kandydatury jest wyrażenie zgody przez zgłaszaną osobę.

 

                                                  § 17

 

1. Kadencja Prezydium trwa trzy lata.

 

2. W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji

    wskutek utraty prawa wybieralności lub rezygnacji, na najbliższym

    zebraniu Rady przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres

    do końca kadencji.

 

3. Rada może odwołać Prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych

    jego członków w trybie wyborów uzupełniających.

 

                                                   § 18

 

1. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców poświęcone jest wyborowi Prezydium,

    w skład  którego wchodzi:

    a) przewodniczący, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady,

    b) wiceprzewodniczącego,

    c) sekretarza,

    d) skarbnika.

 

2. Przewodniczący reprezentuje Radę wobec innych organów, a ponadto:

    a) kieruje pracą Rady w zakresie i na zasadach ustalonych w Regulaminie,

    b) kieruje pracą Prezydium, w tym w szczególności zwołuje i prowadzi

        posiedzenia Prezydium,

    c) zwołuje zgromadzenie ogółu rodziców - z inicjatywy własnej lub na

        wniosek Prezydium, Rady albo Dyrektora.

 

                                                     § 19

 

1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki Rada Rodziców

    może na osobnym koncie bankowym gromadzić fundusze z dobrowolnych

    składek rodziców oraz innych źródeł.

 

2. Do podejmowania pieniędzy z konta funduszu, o którym mowa w ust. 1,

    upoważnieni są Przewodniczący Rady,  skarbnik oraz sekretarz szkoły

    i dyrektor szkoły.

 

3. Kwoty podejmowanych pieniędzy oraz ich przeznaczenie określa Prezydium,

    w ramach planu finansowego ustalonego przez Radę i zasad jego

    wykorzystywania.

 

4. Środki funduszu przeznaczone są w szczególności na:

    a) poprawę jakości bazy szkoły,

    b) finansowanie zadań związanych z działalnością opiekuńczo-wychowawczą

        szkoły,

    c) finansowanie potrzeb uczniów ze szczególnie biednych rodzin.

 

                                                     § 20

 

1. Zmiana  Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla

    jego uchwalenia.

 

2. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodniczący opracowuje

    i ogłasza, w formie obwieszczenia, tekst jednolity Regulaminu.

 

 

                                                      § 21

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem  01.10.2007r.