Regulamin wycieczek szkolnych

Organizacja wycieczek

•1.        Dyrektor szkoły wyznacza spośród osób organizujących wycieczkę kierownika wycieczki.

•2.         Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest kierownik wycieczki.

•3.         Kierownik wycieczki najpóźniej na 2 dni przed jej rozpoczęciem przedstawiadyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.

•4.         Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły poprzez podpisanie karty wycieczki. Podpisane dokumenty są przekazywane kierownikowi wycieczki.

•5.        Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

•6.         Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań,potrzeb uczniów i ich możliwości.

•7.         Udział ucznia w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (niezależnie od wieku).

 

 Główne zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek

 

•1.         Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup.

•2.         Nauczyciele powinni posiadać pisemną delegację wystawioną przez dyrektora szkoły. Dokument ten stwierdza fakt świadczenia pracy nauczyciela poza szkołą.

•3.         Opiekunami powinni być nauczyciele i rodzice uczniów. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na wykonywanie obowiązków opiekuna przez inne osoby.

•4.         Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest przydzielenie opiekunów spośród nauczycieli oraz rodziców według następujących zasad:

•a.     jeden opiekun na 30 uczniów, podczas wycieczek przedmiotowych w miejscowości, która jest siedzibą szkoły

•b.     jeden opiekun na 15 uczniów, przy wyjściu lub przy wyjeździe autobusem poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły;

•c.      jeden opiekun na 10 osób na wycieczkach turystyki kwalifikowanej i górskiej;

•d.     jeden opiekun na 12 osób na wycieczkach rowerowych.

•5.         Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie przewodnicy turystyczni.

•6.         W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie, którzy posiadają kartę rowerową. Z tyłu i przodu bezwzględnie jadą osoby dorosłe posiadające kamizelki odblaskowe.

•7.         Zabrania się prowadzenia wycieczek z uczniami podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę odwołać.

•8.         Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

•9.         Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

•10.      Do przewozu uczniów należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy.

•11.      Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

•12.      W wycieczkach krajoznawczo - turystycznych nie mogą brać uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. Na wycieczce nie wolno bez zgody rodziców podawać dzieciom żadnych lekarstw, za wyjątkiem środków opatrunkowych. Do dziecka z objawami choroby należy wezwać lekarza-pogotowie.

•13.      Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.

•14.      Wycieczka może być odwołana z powodu braku pisemnej zgody rodziców uczniów.

•15.      Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów.

•16.      Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest parking szkolny lub inne wyznaczone miejsce, skąd uczniowie udają się do domu; po godzinie 21:00 - wyłącznie pod opieką rodziców.

•17.      Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem w celu wysadzenia dzieci. Wyjątek - pisemna prośba rodzica ucznia, który będzie stał w miejscu wcześniej ustalonym.

•18.      W przypadku zaginięcia - uczeń (uczniowie) bezwzględnie pozostaje w miejscu zaginięcia:

•a.     miasto - uczeń zna miejsce postoju, plan dnia, zawiadamiamy policję, dyrektora szkoły, rodziców.

•b.     szlak turystyczny - uczeń wie, dokąd idziemy, zna kolor szlaku i docelowe schronisko, zawiadamiamy GOPR, schronisko, dyrektora szkoły, rodziców.

•19.      W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

 

            Kierownik wycieczki i opiekunowie

•1.         Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

•2.         Opiekunem wycieczki może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, rodzice uczniów biorących udział w wycieczce.

•3.         W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jednym z nich powinien być nauczycielem.

Obowiązki kierownika wycieczki

•1.         Opracowanie: programu, harmonogramu, regulaminu wycieczki.

•2.         Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dyrekcji szkoły dokumentacji wycieczki oraz jej rozliczenie.

•3.         Zapisanie na karcie wycieczki lub liście uczestników numer szkolnej polisy ubezpieczeniowej.

•4.         Zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz z zasadami bezpieczeństwa wszystkich jej uczestników.

•5.         Zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie.

•6.         Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

•7.         Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.

•8.         Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki (lub za pośrednictwem biura turystycznego).

•9.         Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników wycieczki.

•10.      Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.

•11.      Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu - dla rodziców, uczniów i dyrektora szkoły.

•12.      Dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, oświadczenia itp.) są przechowywane przez kierownika wycieczki do końca roku szkolnego.

 

Obowiązki opiekuna

•1.         Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami.

•2.         Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

•3.         Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

•4.         Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

•5.         Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

 

Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników

 

•1.         Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział w wycieczce szkolnej.

•2.         Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.

•3.         W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.

•4.         Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.

•5.         Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność.

•6.         W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki.

•7.         W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.

•8.         W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna.

•9.         W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły.

 

Finansowanie wycieczek

 

•1.         Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

•2.         Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków komitetu rodzicielskiego lub innych źródeł.

•3.         Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów.

•4.         Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu jak opłata za autokar, utrata zaliczki.

•5.         Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować dyrektora szkoły.

•6.         Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.

•7.         Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze.