Zdalne nauczanie

ZDALNE LEKCJE | Szkoła Podstawowa Nr 1

ZDALNE NAUCZANIE

Informujemy, iż od 25 marca do 26 kwietnia 2020 r. zmieniają się zasady nauki zdalnej, zgodnie z rozporządzeniami MEN z dnia 20 marca 2020 r. 

Nauczyciele będą realizować podstawy programowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauka zdalna staje się obowiązkowa dla wszystkich uczniów i nauczycieli.

Koordynatorem nauki poszczególnych klas jest wychowawca klasy, który jest w stałym kontakcie z dyrektorem szkoły. Do wychowawcy klasy rodzice i uczniowie zgłaszają uwagi dotyczące organizacji pracy danej klasy.

Nauczyciele przedmiotów są w kontakcie mailowym lub przez e-dziennik z rodzicami, uczniami i dyrektorem szkoły.

Zasady zdalnego nauczania:

  1. Zajęcia realizowane będą zgodnie z ramowymi planami nauczania dla poszczególnych klas i ustalonym planem lekcji.
  2. Lekcje realizowane są zgodnie z planem umieszczonym w e-dzienniku.
  3. Nauczyciele mogą korzystać z bezpłatnych materiałów rekomendowanych przez MEN, m.in. www.epodreczniki.pl, CKE,  pasma edukacyjne publicznej telewizji i radiofonii. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:

a) dziennika elektronicznego;

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

  1. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  1. innych, niż wymienione w lit. a–c, materiałów wskazanych przez nauczyciela;

 przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

       ∙ z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

4.  Ocenianie uczniów powinno motywować ich do nauki, doceniać ich wysiłek i dawać informację o poziomie opanowania wiadomości i umiejętności.

NAUCZANIE NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH:

1.     I etap edukacyjny: klasy I-III

Realizacja podstaw programowych na tym etapie wymaga również zaangażowania ze strony rodziców, z którymi nauczyciele powinni być w stałym kontakcie. Dzienny czas pracy uczniów to ok. 3 godz.- wykonanie wszystkich obowiązkowych zadań zleconych przez nauczycieli. Poza tym czasem nauczyciele mogą proponować uczniom zajęcia i zadania rozwijające zainteresowania, prace dodatkowe.

 

2.     II etap edukacyjny: klasy IV- VIII

Na tym etapie szczególną uwagę należy położyć na kształcenie umiejętności samodzielnego uczenia się przez uczniów. Nauczyciele powinni udzielać uczniom wskazówek dotyczących samodzielnego wykonania zadań, sporządzania notatek, planowania pracy, jej utrwalania. Praca ucznia w domu powinna zajmować dziennie około 5 godzin. Poza tym czasem uczeń może rozwiązywać zadania dodatkowe, rozwijać swoje zainteresowania, powtarzać materiał. Uczniowie klasy VIII powinni   dodatkowo korzystać z wskazanych przez nauczycieli możliwości przygotowania się do egzaminów (rozwiązywać testy egzaminacyjne).

                                                                                                    Życzymy miłej nauki !

Lekcje zdalne 01.04-08.04.2020 r. - Szkoła Podstawowa we ...